NAAB碼查詢:
請輸入前三碼
請選擇種別 請輸入後五碼


進口公牛冷凍精液遺傳檢測與系譜查詢結果
(資料來源:2020年4月美國農部官方公牛評估 608,759 頭資料)

HOUSA000053774748
NAAB:011HO10660
阿爾泰契爾曼
TV TL TY

HOCAN000010705608
NAAB: 200HO03205
果德威恩
TV TL TY CD
HOCAN000005902195
NAAB: 073HO02400
傑姆斯
TV TL
HOCAN000000393207
NAAB: 028HO00202
阿爾泰葛藍
TM TL
HOCAN000005337384
NAAB:

HOCAN000006860888
NAAB:

HOCAN000005457798
NAAB: 073HO02012
斯托廉
B/R TV TLHOUSA000052357927
NAAB:


HOUSA000122358313
NAAB: 007HO06417
歐面
TR TV TL TD
HOUSA000002183007
NAAB: 014HO02090
曼弗雷德
TV TL
HOUSA000015459080
NAAB:

 


 


 


個體號 稱謂 中文名稱 出生日期 全名 遺傳檢測 NAAB
HOUSA000053774748 個 體 阿爾泰契爾曼 2009/2/11 RALMA ALTACHAIRMAN-ET TV TL TY 011HO10660
HOCAN000010705608 果德威恩 2000/1/3 BRAEDALE GOLDWYN TV TL TY CD 200HO03205
HOUSA000052357927
HOCAN000005902195 祖父 傑姆斯 1993/5/30 SHOREMAR JAMES TV TL 073HO02400
HOCAN000006860888 祖母
HOUSA000122358313 外祖父 歐面 1998/3/8 O-BEE MANFRED JUSTICE-ET TR TV TL TD 007HO06417
HOCAN000000393207 曾祖父 阿爾泰葛藍 1986/4/6 A MARK CJ GILBROOK GRAND ET TM TL 028HO00202
HOCAN000005337384 曾祖母
HOCAN000005457798 曾祖父 斯托廉 1991/8/26 MAUGHLIN STORM B/R TV TL 073HO02012
HOUSA000002183007 外曾祖父 曼弗雷德 1991/12/7 HA-HO CUBBY MANFRED-ET TV TL 014HO02090
HOUSA000015459080 外曾祖母